«ШКОЛА - ТЕРИТОРІЯ ЗДОРОВ’Я»

Серед головних завдань, які має вирішувати сучасна школа – створення освітнього середовища, сприятливого для збереження та подальшого зміцнення здоров’я школярів, формування в них свідомого ставлення до свого життя й здоров’я, оволодіння життєвими навичками безпечної та правильної поведінки.

Здоров'я дитини, його психічний і фізичний розвиток, соціально-психологічна адаптація значною мірою визначаються умовами його життя і, передусім, умовами життя в школі. Тому проблема створення адекватних дитячому організму умов освіти залишається особливо актуальною.

Колектив Миронівської ЗОШ №1 цілеспрямовано працює над зміцненням фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я учнів, створенням психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей. Для педагогів школи це, перш за все, відповідальне ставлення до особистого здоров’я, власний досвід цінності здорового способу життя і цілеспрямована праця над своїм здоров’ям; по-друге, – творчий пошук цікавих форм та методів роботи з учнями, здатність до інновацій; по-третє, – щоденна наполеглива, кропітка робота на кінцевий результат.

Пріоритетним напрямком роботи колективу зі створення здоров’язберігаючого середовища є практичне втілення результативного педагогічного пошуку. За підсумками участі в конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу у 2009 р. та 2012р., школу було включено до обласної мережі «Школи сприяння здоров'ю». Сьогодні вона є опорною на освітньому окрузі «Промінь» (смт. Миронівський). Вчителі визнають пріоритет здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров’я, тому дружньою командою працюють над удосконаленням своєї моделі «Школи сприяння здоров’ю».

Школа має Концепцію розвитку, що базується на основних положеннях Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Національної доктрини розвитку освіти, Програми «Діти України» ( та ін.). Вона реалізується через впровадження шкільного проекту «Школа - територія здоров’я», основними завданнями якої є :

· формування бережливого і дбайливого відношення учнів до власного здоров'я;

· створення стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров'я;

· ознайомлення з основними принципами і методами профілактики найпоширеніших інфекційних захворювань, дитячого травматизму, нещасних випадків,шкідливих звичок;

· формування творчої особистості, здібної до саморозвитку, самопізнанню, самовдосконаленню.

Проект має на меті збереження і зміцнення здоров’я молоді, виховання свідомого й дбайливого відношення до власного здоров’я як головної умови реалізації творчого та фізичного потенціалу особи.Реалізація проекту «Школа - територія здоров’я» передбачає роботу з підвищення фахового рівня та валеологічної грамотності педагогів, мотивацію їх (а в кінцевому результаті – учнів) на здоровий спосіб життя.

Створення здоров'язберігаючого середовища навчання в школі формується через створення матеріально-технічної бази для активізації навчального процесу і впровадження результативних здоров'язберігаючих педагогічних технологій. Концепцією розвитку Школи сприяння здоров'ю визначені наступні напрями:

· здоров'язберігаюче внутрішньошкільне середовище;

· оздоровчі технології;

· інтенсифікація рухового режиму учнів повного дня: фізхвилинки, рухливі ігри, години здоров'я, спортивні свята, змагання;

· проведення моніторингу стану здоров'я;

· оптимізація шкільного харчування: гаряче харчування, соки, вітамінізація в 1-4 класах.

Проведене психологом нашої школи дослідження загального емоційного стану учнів показало, що більше 50% мають підвищений рівень тривожності, спостерігається різке зниження рівня розумової працездатності в учнів 1-11 класів до кінця учбового дня і тижня, що свідчить про розвиток стомлення, веде до виникнення проблем в навчанні і розвитку, провокує зростання числа хронічних захворювань.

Підтримка і зміцнення фізичного здоров'я учнів безпосередньо пов'язані з їхньою руховою активністю. Збільшення об'єму домашніх завдань, що примушує дітей годинами просиджувати над зошитами і книгами, захоплення комп'ютерними іграми, Інтернет та відеофільмами, брак можливостей для занять фізкультурою і спортом – головні причини малорухомого способу життя, поширення гіподинамії.

Неабиякою мірою неблагополуччя здоров'я школярів залежить від рівня обізнаності в питаннях збереження і зміцнення здоров'я учнів, їх батьків і, що найважливіше, педагогів. Анкетування показало, що здоров'я являється для більшості учнів однією з головних життєвих цінностей. Проте діти неадекватно оцінюють стан свого здоров'я, слабо розбираються в питаннях здорового способу життя і, як наслідок цього, недостатньо піклуються про власний організм. Разом з цим анкетування педагогів показало недостатню валеологічну компетентність; недостатній розвиток в учителів особистих якостей, необхідних для реалізації здоровьесберегаючих технологій, а саме: толерантності, доброзичливості, почуття гумору та ін.

Актуальним для колективу стало формування здоров'язберігаючого середовища школи, яке покликане вирішити проблеми, що стосуються збереження і зміцнення здоров'я учнів і педагогів.

До таких проблем відносяться наступні:

· проблема учбових перевантажень школярів, що призводять до стану перевтоми;

· проблема організації фізичної активності учнів, профілактики гіподинамії;

· проблема харчування школярів;

· проблема попередження шкідливої дії на здоров'я учнів чинників, безпосередньо пов'язаних з освітнім процесом (профілактика шкільних хвороб);

· проблема шкідливих звичок;

· проблема формування культури здоров'я учнів і компетентності педагогів в питаннях здоров'я і здоров'язберігаючих технологій;

· проблема організації співпраці з батьками учнів з питань збереження і зміцнення здоров'я їх дітей.

Навчальний план школи розроблений з урахуванням дотримання норм максимально допустимого навантаження школярів, на підставі якого складається загальношкільний розклад уроків і позакласних заходів. Форма відслідкування результатів роботи – щоденники «Я росту» та паспорти здоров’я класу.

Необхідний рівень навчання здоров'ю забезпечується як шляхом інтеграції питань здоров'я в зміст більшості шкільних програм (ОЗ, біології, фізичної культури та ін.), так і шляхом введення елективних курсів, через класні години, уроки здоров'я, які проводяться і в традиційній формі, і з використанням тренінгів, дискусій, відеопереглядів з наступним обговоренням, практичних занять.

У програмі кожної навчальної дисципліни відводиться час на розгляд питань, пов'язаних з пропагандою здорового способу життя, заходів по збереженню і зміцненню здоров'я, екологічним проблемам.

Однією з основних проблем, які вирішує Школа сприяння здоров’ю, є організація харчування. Ми багато говоримо про правильне харчування на класних годинах, проводимо уроки здоров'я. Адже на правильному харчуванні базується здоров'я людини. На таких уроках дитина не лише вчиться сама, але й учить інших - своїх друзів, батьків. Дорослі члени сім'ї відмічають, що про багато секретів правильного харчування вони дізналися від своїх дітей. 100% учнів школи охоплені харчуванням. За організацією, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил стежить бракеражна комісія у складі відповідального за організацію харчування, директора, шкільної медичної сестри. Ними складається меню, проводиться бракераж їжі, контролюється дотримання правил зберігання продуктів і санітарно-гігієнічний стан приміщень.

Особливе місце в освітньому процесі займає позакласна фізкультурно-оздоровча робота (спортивні свята, змагання, конкурси, турніри, тощо).

Робота, що проводиться в школі по збереженню, зміцненню і формуванню здоров'я, сприяє гармонійному розвитку особистості, вихованню у школярів високих моральних якостей.

Формування здоров'язберігаючого середовища школи створює умови, які забезпечують високу працездатність учнів під час учбових занять, дозволяють попереджувати стомлення і уникати перевтоми, знижують рівень загальної тривожності учнів. В учнів зросла потреба в здоровому способі життя, заняттях фізичною культурою і спортом. У школі немає випадків грубого порушення Статуту школи і правил поведінки для учнів.

Діяльність школи, спрямована на оздоровлення і гармонійний розвиток учнів, дозволила досягти певних результатів. Так, відвідуваність занять складає 98%. Результати моніторингу, що проводиться на початку і наприкінці кожного навчального року, показали позитивну динаміку стану здоров'я учнів 1-11 класів:

· покращився стан осанки і стопи учнів;

· зменшилося число дітей зі зниженим зором;

знизилися показники стану ендокринної системи, гастропатологии, тубінфікованих учнів.

Таким чином, аналіз роботи школи по збереженню здоров'я учнів показав, що значно скоротилася кількість простудних захворювань і не прогресують хронічні захворювання.

В успішній реалізації проектів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей, звертаємо увагу на можливість зробити батьків своїми союзниками і активними учасниками. Ефективно функціонує консультаційно-психологічний пункт «Є питання – є рішення», де з батьками проводиться цілеспрямована робота щодо створення ЗЗС в родині та соціумі (теоретична допомога, тренінги, анкетування, індивідуальна робота та ін.)

Школі успішно вдається бути конкурентноздатною на ринку освітніх послуг за умови організації учбового процесу на принципах збереження здоров'я учнів. Через здоров'язберігаючі проекти досягається одна з головних цілей - забезпечення підвищення якості навчання і виховання. Усі ці проекти об'єднані вектором діяльності, спрямованим на розвиток найціннішого, - здоров'я дітей. Здоров'я є базовим компонентом гармонійного розвитку людини.

Кiлькiсть переглядiв: 514

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.